Nog meer voordeel voor de leden van Het Postmerk.

De postmerk ledenpas

Nieuw:

- Agenda voor de maand April.

- Veiling voor de maand April. 


Welkom:
Een postzegel is meer dan een stukje papier dat recht geeft op verzending.
Postzegels bieden een verrassende en veelzijdige kijk op onze wereld. Het zijn kleine kunstwerken die de wereld in alle mogelijke facetten uitbeelden.

Het Postmerk is een vereniging van leden die interesse hebben in postzegels en postverkeer.
Het Postmerk is actief in de regio Utrecht en houdt haar bijeenkomsten op een uitstekend bereikbare plaats in De Bilt.

Bent u geinteresseerd in postzegels of poststukken, dan nodig ik u graag uit eens rond te kijken op onze website. Wilt u liever op meer persoonlijke manier nadere informatie verkrijgen, belt u dan gerust met dhr Otto Verkoren telefoon: 030 2204027Met vriendelijke groet,
Otto Verkoren, voorzitter.
Postmerknieuws digitaal.

Klik op het plaatje om het "Postmerk Nieuws" te openen."

Van het bestuur.

De derde ledenbijeenkomst van 2018 staat voor de deur, met o.a. een bijzondere filatelistische lezing van dhr. Olaf Petri, van onze buurvereniging Zeister Zegel Zoekers. Wellicht is de presentatie van dhr. Petri voor een, c.q. sommigen onder u, aanleiding om het zelf ook eens te proberen.

Op dit terrein van zelfwerkzaamheid heeft het bestuur trouwens nog een wens: enige tijd geleden is in PMN een serietje gestart over “Het Poststuk van de Maand”. Wellicht beschikt u over een filatelistische interes-sante brief, die een stukje in PMN waard is. Het bestuur is graag bereid om u daarbij, desgewenst, behulpzaam te zijn.

Inmiddels buigt het bestuur zich ook, zoals gebruikelijk in maart, over de stukken van het verenigingsjaar 2017 (bijv. de financiële verslaglegging en het jaaroverzicht), die tijdens de Algemene Ledenvergadering in april ter beoordeling zullen worden voorgelegd aan de leden. Ter geruststelling: het gaat niet slecht met Het Postmerk, al baren het geleidelijk krimpende ledental van de vereniging en de perikelen rondom de (toekomstige) bestuurssamenstelling enige zorgen. In financieel opzicht, zo vaak dé graadmeter van naderend onheil, schrijft Het Postmerk echter geen rode cijfers. De contributie behoeft in 2018 dan ook niet verhoogd te worden.

Het bestuur heeft ook de eerste gedachten geformuleerd over de viering van het tiende lustrum van Het Postmerk, in het najaar van 2018. Vijftig jaar geleden besloot een aantal “pioniers” tot de oprichting van een zelfstandige filatelistische vereniging voor De Bilt en Omstreken, die vrij was van de, destijds als keurslijf ervaren, regels en richtlijnen van Philatelica. Nu, na bijna vijf decennia, is Het Postmerk nog steeds een levendige vereniging én een van de grootste van de regio, die ook door haar organisatorische vernieuwingen de aandacht trekt. Genoeg redenen dus voor een feestje in het najaar van 2018. De komende tijd houdt het bestuur u op hoogte van de (grote lijnen) van de vorderingen met betrekking tot de jubileumplannen.

Al verschillende keren heeft in het Postmerknieuws een oproep gestaan voor betaling van de contributie voor 2018. Nog steeds zijn er 25 leden, die nog niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. Deze zullen in maart persoonlijk worden benaderd over deze situatie.

Komende bijeenkomsten:

  • Donderdag 12 april 2018.
  • Donderdag 17 mei 2018.
  • Donderdag 14 juni 2018.

Verslag vorige ledenbijeenkomst

Ruim vijfenveertig leden waren opgekomen bij de tweede bijeenkomst van Het Postmerk in 2018. Velen van hen hoopten wellicht om hun slag te kunnen slaan bij de speciale nalatenschappenveiling, die de veilingmeester had voorbereid, om de bestaande voorraden wat sneller te ver-kleinen.
Na het welkomstwoord van de voorzitter, kon het eerste nieuwe lid van 2018 onder applaus worden geballoteerd. Terwijl het kienen begon en de deelnemers/-sters met aandacht de afgeroepen nummers noteerden op hun kienbonnen, ging (kenmerkend voor de Postmerksfeer) de bedrijvigheid aan de rondzendtafels, de stuiverboeken en de veilingkavels rustig verder. De winnaars van het kienen waren overigens de heren De Bruijn, van Vliet en Wischmann.
Na een korte pauze, door velen aangegrepen om iets te nuttigen, begon de nalatenschappenveiling van 200 kavels (!), met een enorme variatie aan losse zegels en series, mappen, talloze stockboeken, kistjes en (zeer grote) dozen. Opnieuw viel op, dat het filatelistische aanbod van “Duitsland” weinig in trek was, wellicht omdat de, langjarige, Postmerkverzamelaars van dit gebied hun collectie al goeddeels compleet hebben (op het verdere verleden na).
Onder de leiding van de veilingmeester en zijn assistente verliep de veiling opnieuw zeer plezierig, met af en toe een welhaast hardnekkige biedingstrijd tussen gegadigden, die niet voor elkaar wilden onderdoen. Mede door de voortvarende aanpak was, ondanks het grote aantal kavels, de veiling tegen kwart voor tien voorbij en wenste de veilingmeester een ieder een goede thuisreis en tot ziens in maart.

Opgetekend door de plaatsvervanger van de Secretaris.