Nog meer voordeel voor de leden van Het Postmerk.

De postmerk ledenpas

Nieuw:

- Agenda voor de maand Mei.

- Veiling voor de maand Mei. 


Welkom:
Een postzegel is meer dan een stukje papier dat recht geeft op verzending.
Postzegels bieden een verrassende en veelzijdige kijk op onze wereld. Het zijn kleine kunstwerken die de wereld in alle mogelijke facetten uitbeelden.

Het Postmerk is een vereniging van leden die interesse hebben in postzegels en postverkeer.
Het Postmerk is actief in de regio Utrecht en houdt haar bijeenkomsten op een uitstekend bereikbare plaats in De Bilt.

Bent u geinteresseerd in postzegels of poststukken, dan nodig ik u graag uit eens rond te kijken op onze website. Wilt u liever op meer persoonlijke manier nadere informatie verkrijgen, belt u dan gerust met dhr Otto Verkoren telefoon: 030 2204027Met vriendelijke groet,
Otto Verkoren, voorzitter.
Postmerknieuws digitaal.

Klik op het plaatje om het "Postmerk Nieuws" te openen."

Van het bestuur.

De vierde ledenbijeenkomst van het jaar stond, zoals gebruikelijk, in het teken van de Algemene Leden Vergadering (ALV). De daarvoor geldende procedures werden doorgelopen en na de behandeling van alle stukken werd het gehele bestuur bij acclamatie gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2017. Met betrekking tot de openstaande bestuursvacature besloten de aanwezigen tot herbenoeming van Dhr. Otto Verkoren. Hoewel de taakverde-ling tussen de bestuursleden door het bestuur zelf wordt vastgesteld, lijken zich daarbij geen schokkende verandering te zullen voordoen (al gaat het zoeken naar nieuwe bestuurleden onverdroten verder).

Nu de contouren van het tiende lustrum van Het Postmerk duidelijker zijn geworden, lijkt het een goed idee om, zoals eerder is toegezegd, een tipje van de sluier op te lichten. Het 50-jarig bestaan van de vereniging zal gevierd worden op donderdagavond 15 november 2018, in het HFWC, te weten in de grote Colenbergh I zaal. Omdat gekozen is voor een viering op de oprichtingsdag van Het Postmerk, wordt de alom be-kende en in november gebruikelijke, grote najaarsveiling van Het Postmerk doorgeschoven naar zaterdag 8 december, eveneens in het HFWC. De viering zal gepaard gaan met een speciaal programma, zonder rond-zendverkeer, stuiverboeken, veiling, winkeltje etc., o.a. met een speciale ontvangst en een buffet voor de aanwezige postmerkleden (en eventuele partner). Alle leden ontvangen in oktober 2018 een schriftelijke uitnodi-ging voor de lustrumviering, tezamen met het uitdrukkelijke verzoek om zich tijdig te melden, via een bijgevoegd formulier.

Komende bijeenkomsten:

  • Donderdag 14 juni 2018.

Verslag vorige ledenbijeenkomst

Bij de aprilbijeenkomst met o.a. de ALV viel de opkomst van Postmerkleden wat tegen. Wellicht speelde het lenteweer mee, of de veronderstelling dat de bijeenkomst door zwaar(wichtige) bestuurlijke en/of financiële vraagstukken gedomineerd zou worden. Dat laatste viel, tot verrassing van velen, alleszins mee. De jaarstukken passeerden in hoog tempo, zonder op- of aanmerkingen, kanttekeningen, van de aanwezige leden. De financiële jaarstukken werden positief beoordeeld door de Kascom-missie en, nadat ook het jaarverslag 2017 was goed bevonden, werd het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2017. Het aftredende bestuurslid O. Verkoren, die zich opnieuw kandidaat had gesteld, werd bij acclamatie herkozen. Het nieuwe bestuur zal zich uiteraard beraden over de interne functieverdeling.
Het kienen verliep aanvankelijk in jolige sfeer, waarbij de spanning zichtbaar toenam naarmate het aantal afgeroepen nummers steeg. De volgende leden wonnen de eerste drie kienprijzen: Mv. Geertsema, Hr. Carriere en Mv. van Kooten. De laatste prijzen werden echter niet meer uitgereikt, daar het aantal “winnaars” groter was dan het aantal beschikbare prijzen.
Na een korte pauze begonnen de veilingmeester en zijn secondanten met de veiling van de maand april, waarvoor honderddertig kavels gereed-gemaakt waren, niet alleen losse zegels en series, maar ook verzamelingen, kistjes en kleine of grote dozen met filatelistische materiaal. De belangstelling was groot en herhaaldelijk spitsten de biedingen zich toe in een strijd tussen enkele gegadigden, die lang niet van wijken wilden weten. De laatste kavel werd tegen kwart voor tien afgehamerd, waarna kopers hun aangeschafte kavels (digitaal) konden betalen en afhalen.

Opgetekend door de plaatsvervanger van de Secretaris.