Nog meer voordeel voor de leden van Het Postmerk.

De postmerk ledenpas

Nieuw:

- Agenda voor de maand Februari.

- Veiling voor de maand Februari. 


Welkom:
Een postzegel is meer dan een stukje papier dat recht geeft op verzending.
Postzegels bieden een verrassende en veelzijdige kijk op onze wereld. Het zijn kleine kunstwerken die de wereld in alle mogelijke facetten uitbeelden.

Het Postmerk is een vereniging van leden die interesse hebben in postzegels en postverkeer.
Het Postmerk is actief in de regio Utrecht en houdt haar bijeenkomsten op een uitstekend bereikbare plaats in De Bilt.

Bent u geinteresseerd in postzegels of poststukken, dan nodig ik u graag uit eens rond te kijken op onze website. Wilt u liever op meer persoonlijke manier nadere informatie verkrijgen, belt u dan gerust met dhr Otto Verkoren telefoon: 030 2204027Met vriendelijke groet,
Otto Verkoren, voorzitter.
Postmerknieuws digitaal.

Klik op het plaatje om het "Postmerk Nieuws" te openen."

Van het bestuur.

Het jaar 2018 wordt, zoals inmiddels wel bekend zal zijn, een bijzonder jaar voor “Het Postmerk”. Dan hopen wij o.a. het tiende lustrum van onze vereniging te vieren. Vijftig Jaar “Het Postmerk”: een mijlpaal om in de tweede helft van het jaar uitvoerig bij stil te staan. Het bestuur buigt zich in de komende tijd over een passend en memorabel programma. Daarvoor zijn overigens, zoals bij velen bekend zal zijn, de nodige finan-ciële middelen gereserveerd op de begrotingen van de vereniging. Over de vordering van de jubileumplannen houden wij u uiteraard op de hoogte, ook via het Postmerknieuws.

De tweede ledenbijeenkomst van 2018 staat in het teken van een bij-zondere veiling, waarbij uitsluitend kavels uit nalatenschappen worden aangeboden. De voorraad boeken, dozen etc., afkomstig uit nalatenschappen, was langzamerhand zodanig gegroeid, dat het nuttig en verstandig leek om een speciale nalatenschappenveiling te organiseren, als het ware een voorjaarsopruiming. Alle kavels, klein en groot, zijn in eer-ste instantie aantrekkelijk geprijsd en de veilingmeester hoopt, dat zich bij heel wat kavels een levendige biedingstrijd ontspint.

Wat ons als bestuur ook bezighoudt, het kan u amper verbazen, is het krimpende ledental van de vereniging, dat zich van jaar tot jaar manifes-teert, ook tussen 2017 en 2018. Zeker, snel gaat het niet, maar een feit is het wel. Daarom vragen wij opnieuw uw aandacht voor de nog steeds lopende aanmeldcompetitie. Heeft u iemand in uw kennissenkring die vroeger postzegels verzamelde en die nu weer wat belangstelling en tijd heeft om een (vergeten) hobby weer op te pakken? Vertelt u bij een van de andere filatelistische verenigingen waarvan u (in de regio) lid bent wel eens enthousiast over de gezellige bijeenkomsten, de voordrachten, het rondzendverkeer, de prima nieuwtjesdienst, van Het Postmerk (of de goede koffie en de smakelijke kroketten/bitterballen van het H. F. Witte-centrum), neem een collegalid dan eens mee naar de ledenbijeenkomst van Het Postmerk. Nieuwe leden zien wij met veel belangstelling tege-moet. En deze maand mogen wij opnieuw een nieuw lid verwelkomen.

Komende bijeenkomsten:

  • Donderdag 8 februari 2018.
  • Donderdag 8 maart 2018.
  • Donderdag 12 april 2018.
  • Donderdag 17 mei 2018.
  • Donderdag 14 juni 2018.

Verslag vorige ledenbijeenkomst

Het was gezellig druk bij de eerste bijeenkomst van Het Postmerk in januari 2018. Ter herinnering aan Jos Op den Kamp, erelid van Het Postmerk, was Frans Op den Kamp, zijn broer, uit Lochem gekomen voor een bijzondere postzegelpresentatie, o.a. over de eerste emissies van Engeland en wetenswaardigheden van zegels uit Nederland en Frankrijk. De fraaie, traag veranderende filatelistische beelden, met ondersteunende muziek van o.a. Eric Satie en Arvo Pärt, behoefden geen gesproken commentaar. Ze spraken voor zichzelf en na afloop maakten zij vele tongen los, juist omdat ze voor zichzelf spraken. Het warme applaus voor de presentatie van Dhr. Op den Kamp was een groot blijk van waardering en de gesprekken erover gingen tot ver in de pauze door. Dhr. Op den Kamp liet zich ontvallen dat hij, later, nog wel eens iets kon laten zien. Wij zien ernaar uit.
Na de pauze werden de prijzen getrokken voor de snelle betalers (de Heren Broekhuizen en Wernsen en Mevr Juchem Lamme), terwijl ook de Heren Teirlinck, Van der Wiel, Wildschut, Broekhuizen, van Palenstein en van Kooten een Postmerkwaardebon ontvingen, elk voor het aanbrengen van een nieuw verenigingslid.
De veiling, zoals gebruikelijk het laatste onderdeel van de bijeenkomst, verliep opnieuw vlug, veilig, vrolijk en voordelig en het grootste deel van de aangeboden kavels bleek na afloop van eigenaar te zijn veranderd, af en toe na een stevig biedverloop. Om 22.00 uur was de bijeenkomst afgelopen.

Opgetekend door de plaatsvervanger van de Secretaris.